Tuesday, 2 September 2014

N1 Pengkalan Kubor

Pesta Pilihanraya Kecil di
N.01 Pengkalan Kubor (Kelantan)
[FG] http://t.co/AOcVm3QPeJ 
[Map] https://goo.gl/maps/yGqKz
.

P19.Tumpat,
[FG] https://www.facebook.com/groups/1534341776779373

N.01 Pengkalan Kubor,
[FG] https://www.facebook.com/groups/831452373555681
N.01 Pengkalan Kubor,
[FG] http://www.facebook.com/groups/186283434824111
[Map] https://goo.gl/maps/yGqKz

N.02 Kelaboran,
[FG] http://www.facebook.com/groups/285981691480401   
N.02 Kelaboran,
[FG] https://www.facebook.com/groups/1475531696044661 
    
N.03 Pasir Pekan,
[FG] http://www.facebook.com/groups/316396175094652
N.03 Pasir Pekan,
[FG] https://www.facebook.com/groups/1476220589300590

N.04 Wakaf Bharu,
[FG] http://www.facebook.com/groups/380870578600265     
N.04 Wakaf Bharu,
[FG] https://www.facebook.com/groups/1522002448014834


Welcome to visit,
e'Ken Milenium Stall,
Lot 94, (Ground Floor),
Bazar Tengku Anis, Jalan Masjid
15000 Kota Bharu, Kel.
[] https://t.co/vtRRDlJU7V  

Thursday, 14 November 2013

Juzuk 6Juzuk ke 6

148. Allah tidak suka kepada perkataan jelek yang diperdengarkan, kecuali (dari) orang yang teranyanya, kerana Allah itu pendengar, pengetahui.
149. Jika kamu nampak kan satu kebaikan atau kamu sembunyikan dia atau kamu ampunkan (seorang) dari satu  kejelekan, maka sesungguhnya adalah itu pengampun, maha kuasa.
150. Sesungguhnya mereka yang kufur kepada Allah dan rasul-rasul nya, dan hendak  membezakan antara Allah dan rasul-rasul nya, dan berkata; “kami mahu beriman kepada sebahagian, dan tidak mahu beriman kepada sebahagian, dan mereka hendak mengambil satu jalan diantara itu.

151. (maka) mereka ini, ialah sebenar-benar kafir dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu, azab yang menghina.
152. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul dan tidak membezakan antara seorang pun dari mereka (tentang wajib diimani), (maka) mereka ini akan diberi ganjaran nya (oleh Allah), kerana adalah Allah itu pengampun, penyayang.
153. Ahli kitab akan minta kepada mu supaya engkau turunkan atas mereka satu kitab dari langit, kerana sesungguhnya mereka pernah minta kepada Musa lebih besar dari itu, iaitu mereka berkata; “unjukkan lah Allah kepada kami dengan terang-terang”, lantas mereka disambar petir dengan sebab kezaliman mereka, kemudian mereka menyembah anak sapi setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, tetapi kami ampunkan yang demikian, dan kami beri kepada Musa kekuasaan yang nyata.
154. Dan kami telah tinggikan gunung itu atas mereka buat mengambil perjanjian mereka, dan kami bekata kepada mereka; “masuklah kepintu (negeri) itu dengan tunduk”, dan kami berkata kepada mereka; “ janganlah kamu melewati batas pada hari kelapangan (sabtu)” dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang kuat.
155. Maka (kami laknat mereka)  lantaran mereka pecahkan perjanjian mereka, dan (lantaran) kufur mereka kepada ayat-ayat Allah, dan (lantaran) mereka bunuh nabi-nabi dengan tidak sebenarnya,  dan (lantaran) perkataan mereka; “hati-hati kami telah tertutup”, bahkan Allah telah menterai hati-hati mereka dengan sebab kekufuran mereka.  Lantaran itu, mereka tidak akan beriman melainkan sedikit.
146. Dan lantaran kekufuran mereka dan (lantaran) perkataan mereka atas Mariam satu dusta bikinan yang besar.
147. Dan (lantaran) perkataan mereka; “kami telah bunuh almasih Isa, anak Mariam, pesuruh Allah”, pada  hal mereka tidak bunuh dia dan mereka tidak salib dia, tetapi disamarkan bagi mereka, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan (paham) ditetang itu, adalah didalam  syak padanya, mereka tidak mempunyai pengetahuan ditentang itu melainkan turut sangkaan (sahaja), dan mereka tidak bunuh dia dengan yakin.
148. Tetapi Allah telah angkat dia kepadanya, kerana adalah Allah itu gagah, bijaksana.
159. Dan tidak ada (seorang pun) dari ahli kitab melainkan akan beriman kepadanya sebelum matinya, dan pada hari kiamat, ia akan jadi saksi atas mereka.
160. Maka dengan sebab kezaliman dari orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka beberapa barang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan dengan sebab mereka berpaling sangat dari jalan Allah.


161. Dan (dengan sebab)mereka memakan riba, pada hal dilarang mereka daripadanya, dan (dengan sebab) mereka memakan harta manusia dengan (cara) yang tidak betul, dan kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir daripada antara mereka itu seksaan yang pedih.
162. Tetapi orang-orang yang mahir tentang ilmu dari antaa mereka dan orang-orang yang (sungguh-sungguh)beriman itu, akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu dan kepada apa yang diturunkan dahulu daripada mu dan (terutama) orang-orang yang mendirikan sembahayang – dan orang-orang yang mengeluarkan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka ini kami akan beri kepada mereka ganjaran yang besar.
163. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada mu sebagaimana kami telah wahyu kan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya, dan kami telah wahyu kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaakub dan anak cucu nya dan  Isa dan Ayub danYunus dan Harun dan Sulaiman, dan kami telah beri kepada Daud (kitab) zabur.
164. Dan (kami telah utus) beberapa rasul yang kami telah ceritakan (hal-hal) mereka kepada mu lebih dahulu dan beberapa rasul yang tidak kamu ceritakan kepada mu, dan Allah telah omong kepada Musa  omongan yang terang.
165. (iaitu) rasul-sasul yang mengemarkan dan mengancam, supaya tidak ada bagi manusia alasan atas (menyalahkan) Allah sesudah (datang) rasul-rasul nya kerana adalah Allah  itu gagah, bijaksana.
166. Tetapi Allah menyaksikan (bahawa) apa yang ia turunkan kepada mu itu, ia turunkan dengan pengetahuan nya dan melaikat-melaikat (pun) cukup sebagai saksi.
167. Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan berpaling dari jalan Allah itu, telah sesat satu kesesatan yang jauh,
168. Sesungguh nya orag-orang yang telah kufur dan menganyanyai (diri-diri sendiri) itu, Allah tidak akan ampunkan mereka dan tidak akan unjuk kan bagi mereka satu jalan.
169. Melainkan jalan jahanam yang mereka akan kekal padanya selama-lama nya, kerana adalah yang demikian itu mudah atas Allah.
170. Hai manusia! Sesungguh telah datang kepada kamu rasul itu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhan kamu. Lantaran itu berimanlah, (kerana yang demikian itu) baik bagi kamu, tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa-apa  yang di langit-langit dan dibumi, dan adalah Allah itu pengetahui, bijaksana.

171. Hai ahli al-kitab ! janganlah kamu melewati batas ditentang agama kamu, dan jangan lah kamu berkata atas (nama) Allah melainkan (perkataan)  yang benar. Al-masih Isa anak Mariam itu, tidak melainkan pesuruh Allah dan (bukti bagi)perkataan yang ia khabarkan kepada Mariam dan (bukti bagi) tiupan  roh daripadanya, lantaran itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul nya, dan janganlah kamu berkata; “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah,  (kerana yang demikian) baik bagi kamu. Allah itu tidak lain melainkan Tuhan yang tunggal, maha suci ia daripada mempunyai anak , baginya lah apa-apa yang dilangit-langit dan apa-apa yang dibumi, dan cukuplah Allah itu jadi pelindung.
172. Al-Masih itu tidak malu jadi hamba Allah dia tidak (juga) malaikat-malaikat yang dihampiri (oleh Allah), kerana  barang siapa  mahu dari beribadat kepadanya dan menyombong, maka ia akan kumpulkan mereka semua kepadanya.
173. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal baik, maka Allah akan sempurnakan bagi mereka ganjaran mereka, dan ia akan tambah bagi mereka dari kurnianya, dan ada pun orang-orang yang malu dan berbesar diri, maka ia akan seksa meraka satu seksaan yang pedih.
174. Dan mereka tidak akan dapat buat (diri)  mereka, selain dari Allah , siapa pun pengurus dan tidak siapa pun penolong.
175. Hai manusia ! sesungguhnya telah datang kepada  kamu satu keterangan dari Tuhan, dan kami telah turunkan kepada kamu satu cahaya yang  nyata.
176. Dan adapun mereka yang beriman kepad Allah dan berpegang kepada (Quran) itu,ia akan masukkan mereka didalam rahmat dan kurnia padanya, dan ia akan pimpin mereka dijalan lurus yang (menyampaikan) kepadanya.
177. Mereka akan minta petua kepada mu, katakan; “Allah beri petua kepada kamu ditentang kelalat, (iatu) jika seorang laki-laki mati (pada hal) tidak ada baginya anak, tetapi ada baginya seorang saudadra perempuan, maka (saudara perempuan)ini dapat separuh dari apa yang ia tinggalkan, dan (saudara laki-laki) itu jadi warisnya (pula), jika tidak ada baginya anak, jika adalah saudara perempuan itu dua orang, maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa  yang ia tinggalkan, dan jika adalah mereka itu laki-laki dan perempuan maka yang laki-laki dapat bahagian dua perempuan. Allah terangkan bagi kamu supaya kamu tidak sesat, kerana Allah itu mengetahui tiap-tiap suatu.
{5}  AL-MAIDAH (hidangan)
Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

1. Hai orang-oang yang beriman ! sempurnakan lah akud. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada mu, pada hal kamu tidak menghalalkan buruan diwaktu kamu ber ikhram, sesungguhnya Allah menghukum apa yang ia kehendaki.
2. Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu berlaku semahu-mahu pada batas-batas Allah, dan jangan pada bulan yang dihormati, dan jangan pada korban dan jangan pada korban yang ditandakan leher-leher nya, dan jangan pada orang-orang yang menuju kerumah yang mulia dengan maksud mencari rezeki dari Tuhan mereka dan keredaan nya, tetapi sesudah  kamu selesai dari pekerjaan haji, boleh lah kamu berburu, dan jangan lah kebencian (kamu kepada) satu kaum lantaran mereka pernah halangi kamu dari masjid yang mulia itu menyebabkan kamu melewati batas, tetapi hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti, dan jangan lah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan, dan hendaklah kamu takut  kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah itu sangat keras seksaan nya.
3. Diharamkan atas kamu (makan) bangkai, dan darah, dan daging babi, dan apa-apa yang disembelah kerana yang lain dari Allah, dan yang (mati) dicekek, dan yang (mati) dipukul, dan yang (mati) jatuh dari atas, dan yang (mati) ditanduk dan  yang (mati) ditakuk binatang buas, kecuali barang yang kamu (sempat) sembeleh, dan (binatang ) yang disembeleh diatas nusub, dan (diharamkan)  kamu memeriksa nusub dengan undi, yang demikian itu adalah kerderhakaan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa (pada menarik kamu) daripada agama kamu lantaran itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi hendaklah kamu takut kepada aku. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu dan aku telah cukupkan atas kamu nikmat ku, dan aku telah reda Islam itu sebagai agama buat kamu, tetapi barang siapa terpaksa pada (waktu) kelaparan, pada hal ia tidak sengaja mahu berdosa, maka sesungguhnya Allah itu pengampun, panyayang.
4. Mereka akan bertanya kepada mu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakan lah; “dihalalkan buat  kamu barang yang baik-baik, dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap. Pada hal kamu biasakan mereka berburu, kamu ajar mereka dari apa yang  Allah telah ajar kepada kamu, maka makan lah apa yang mereka  tangkap buat kamu, dan sebutlah nama Allah atasnya, dan takutlah kepada Allah, kerana Allah itu cepat  pengiraan nya.
5. Pada ini hari, dihalalkan untuk kamu (barang) yang baik-baik – dan makanan orang-orang (kafir) yang diberi kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal buat mereka dan (halal) perempuan-perempuan yang merdeka daripada  mukminat, dan (halal) perempuan-perempuan yang merdeka (golongan) orang-orang  (kafir) yang diberi kitab dahulu daripada kamu, Apabila kamu beri mas khawin mereka, pada hal kamu bernikah, bukan kamu berzina dan bukan kamu jadikan gundik-gundik dan barang siapa menolak iman, maka sesungguhnya  gugurlah amal nya, dan adalah ia diakhirat, dari orang-orang yang rugi.
6. Hai orang-orang yang beriman !  apabila kamu (mahu) berdiri sembahayang, hendaklah kamu cuci muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu sampai kesiku-siku kamu, dan sapulah kepala-kepala kamu, dan (cucilah) kaki-kaki kamu sampai dua mata kaki, dan jika kamu berjunub, hendak lah kamu mandi, dan jika kamu sakit  atau dalam pelayaran, atau seorang daripada kamu datang dari buang air, atau kamu sentuh perempuan, tetapi kamu tak dapat air, maka hendaklah kamu bertayamun dengan tanah yang bersih, iaitu kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu dengan nya. Allah tidak hendak membikin keberatan atas kamu, tetapi ia hendaklah membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat nya  atas kamu,  supaya kamu bersyukur.
7. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu dan perjanjian nya yang ia janjikan kepada kamu diwaktu kamu berkata; “kami mendengar dan kami taat”, dan hendaklah kamu takut kepada Allah kerana Allah itu mengetahui isi-isi  dada-dada (kamu).
8. Hai orang-orang beriman ! hendaklah kamu jadi manusia yang lurus kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jangan lah kebencian kamu atas satu kaum, menyebabkan kamu tidak adil, berlakulah adil, (kerana) iaitu lebih hampir kepada kebaktian, dan takutlah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa mereka akan dapat keampunan dan ganjaran yang besar.
10. Dan mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, ialah orang-orang (yang jadi) sahabat neraka.

11. Hai orang-orang yang beriman!  ingatlah nikmat Allah atas kamu tetakala satu kaum hendak mengholorkan kepada kamu tangan-tangan mereka (buat menggangu) lalu Allah halangi tangan-tangan mereka dairpada (sampai) kepada kamu, dan berbaktilah kepada Allah, dan kepada Allah lah hendaknya mukmin berserah diri.
12. Dan sesungguh nya Allah telah ambil perjanjian bani Israel dan kamu telah bangkitkan dari mereka dua belas ketua, dan Allah berkata; “sesungguhnya aku berserta kamu, sesungguhnya jika kamu dirikan sembahayang, dan kamu keluarkan zakat, dan kamu beriman kepada rasul-rasul  ku , dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan (kerana) Allah satu perjanjian  yang baik, nescaya aku ampunkan bagi kamu kejahatan-kejahatan kamu, dan nescaya aku masukkan kamu ke syurga-syurga yang mengalir pada nya sungai-sungai. Lantaran itu, barang siapa kufur dari antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya setelah ia (dari) jalan yang lurus”.
13. Maka dengan sebab mereka pecahkan perjanjian mereka, kami telah laknati mereka, dan kami jadikan hati-hati mereka keras, mereka mengubah kalimat-kalimat (Allah) dari tempat-tempat nya, dan mereka tinggalkan sebahagian daripada (isi kitab) yang dijadikan peringatan untuk mereka, dan sentiasa (dapat)engkau melihat khainat-khainat terbit dari mereka, kecuali sebahagian kecil dari mereka lantaran itu, ampunkan lah mereka (ini), dan jangan lah perdulikan, kerana sesungguhnya Allah itu kasih kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
14. Dan dari mereka yang berkata; “sesungguhnya kami orang-orang nasrani itu,  kamu telah ambil perjanjian mereka, tetapi mereka lupa kepada sebahagian dari (isi kitab) yang didatangkan mereka dengan nya, lalu kamu bangkitkan diantara mereka itu permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat, dan Allah akan khabarkan kepada mereka, apa yang mereka telah kerjakan.
15. Hai ahli kitab ! sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menerangkan kepada kamu beberapa banyak dari (isi kitab) yang kamu sembunyikan, dan ia tidak ambil tahu baberapa  banyak, sesugguhnya telah datang kepada kamu, dari Allah, cahaya dan kitab yang menerangkan.
16. Dengan (kitab) itu, Allah memimpin orang yang menurut keredaan dijalan keselamatan, dan (kitab itu) mengeluarkan mereka daripada gelap-gelap kepada terang dengan izin nya, dan (kitab itu) memimpin mereka kejalan yang lurus.
17. Sesungguhnya telah jadi kafir orang-orang yang berkata; “bahawa se nya Allah itu ialah almasih anak Mariam”, katakan  lah; “kalau bagitu siapakah yang bisa menahan sesuatu (kemahuan) dari Allah jika ia hendak binasakan almasih, anak mariam dan ibu nya  dan orang-orang yang dibumi semua”, kerana bagi Allah lah milik langit-langit dan bumi dan barang  yang antara keduanya. Ia menjadikan apa yang ia kehendaki, kerana Allah itu atas tiap-tiap  suatu amat berkuasa.
18. Dan telah berkata bahawa yahudi-yahudi dan nasrani-nasrani; “kami anak-anak Allah dan kekasih-keksaih nya”. Tanyalah; “kalau bagitu, mengapakah ia menyeksa kamu dengan (sebab) dosa-dosa kamu bah kan kamu itu manusia dari (makhluk) yang ia jadikan, ia  akan mengampuni siapa yang ia kehendaki, dan ia akan menyeksa siapa yang ia kehendaki, kerana bagi Allah lah milik langit-langit  dan bumi dan barang yang diantara keduanya, dan kepada nya lah tempat kembali”.
19. Hai ahli Kitab !  sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami  menerangkan kepada kamu – sesudah keputusan rasul-rasul supaya kamu tidak berkata; “tidak datang kepada kami seorang pun pengemar dan tidak pengacam”. Oleh itu, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang pengemar dan pengacam, kerana Allah itu atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa.
20. Dan (ingatlah) tetakala Musa berkata kepada  kamu, “hai kaum ku ! ingatlah nikmat  Allah atas kamu, kerana ia telah jadikan pada kamu nabi-nabi dan ia telah jadikan kamu raja-raja dan ia telah beri kepada kamu apa yang ia tidak beri kepada seorang pun dari makhluk-makhluk”.


21. “Hai kaum ku !” masuklah kenegeri suci yang Allah telah tentukan untuk kamu, dan janganlah kamu mundur atas tumit-tumit kamu, kerana dengan sebab itu, kamu akan jadi orang-orang yang rugi.
22. Mereka berkata; “ya Musa ! sesungguhnya d(negeri) itu, ada kaum yang zalim, dan kamu tidak akan masuk kepadanya hingga mereka keluar daripadanya, maka kalau mereka keluar daripadanya, sesungguhnya kami akan masuk”.
23. Telah berkata dua orang  dari (golongan) orang-orang yang takut, yang Allah telah beri nikmat (kebenaran) atas keduanya; “masuklah kepintu (negeri) atas keduanya; “masuklah kepintu (negeri) itu buat melawan mereka, kerana apabila kamu masuk kepadanya, maka sesungguhnya kamu akan menang, dan kepada Allah lah hendaknya kamu berserah diri, jika memang kamu orang-orang mukmin”.
24. Mereka berkata; “ya Musa ! sesungguhnya kami tidak akan masuk (kenegeri) itu selama mereka ada pada nya. Lantaran itu, pergilah engkau dan Tuhan mu, dan perangilah (mereka). Sesungguhnya  kami, disinilah kami duduk”.
25. Ia berkata; “hai Tuhan ku ! sesungguhnya aku tak memiliki melainkan diri ku dan saudara ku. Lantaran itu, pisahkan lah antara kami dan kaum yang pasik itu”.
26. Ia berfirman; “sesungguhnya (negeri suci) itu diharamkan atas mereka empat puluh tahun, mereka akan hanyut dibumi. Lantaran itu, janganlah  engkau dukacita atas kaum yang pasik itu”.
27. Dan bacakan lah kepada mereka khabar dua anak Adam dengan benar, tetakala mereka (masing-masing) berkorban satu korban, lalu diterima seorang daripada mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain nya. Ia berkata; “sesungguhnya aku akan bunuh mu”. Ia jawab; “sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang berbakti”.
28. “Sesungguh nya kalau engkau hulurkan tangan mu kepada ku buat membunuh ku, tidaklah aku akan menghulurkan tangan ku kepada mu untuk membunuh mu, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan bagi sekelian makhluk”.
29. “Sesungguh nya aku mahu supaya engkau pikul dosa ku dan dosa mu (sendiri), lalu engkau jadi ahli neraka, kerana yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim”.
30. Tetapi nafsu nya memudahkan dia membunuh saudaranya, lalu ia bunuh dia, maka jadilah ia daripada orang-oranng yang rugi.

31. Lalu Allah kirim seekor burung gagak yang mengorek tanah, untuk ia lihatkan kepada nya bagaimana hendak nya ia menimbus bangkai saudaranya itu. Ia berkata; “hai kecelakaan ku ! mengapakah aku lemah menjadi seperti gagak ini buat menimbus bangkai saudara ku ?” maka jadilah ia daripada orang-orang yang menyesal.
32. Oleh kerana itu, kamu wajibkan atas bani Israel, bahawa barang siapa membunuh orang tidak kerana (ia membunuh) seorang atau (tidak kerana ia membikin) kerusuhan dibumi, maka seolah-seolah ia membunuh manusia semuanya, dan barang siapa memilihara hidupnya  seorang, maka seolah-olah ia memelihara hidupnya manusia semua,  dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan, kemudian, sesungguhnya kebanyakan dari mereka, sesudah itu, melewati batas dibumi.
33. Tidak ada balasan  bagi orang-orang yang  memerangi Allah dan Rasul nya dan mengadakan rusuh dibumi, melainkan dibunuh mereka, atau disalib mereka atau dipotong tangan-tangan  mereka dan kaki-kaki mereka, berselang-selang, atau dihalau mereka dari bumi itu, yang demikian ini, adalah satu penghinaan bagi mereka didunia, dan adalah bagi mereka diakhirat (nanti), azab yang besar.
34. Melainkan orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat tangkap mereka. Maka ketahuilah, bahawa sesungguhnya Allah itu pengampun, penyayang.
35. Hai orang-orang yang beriman ! takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan (kamu) kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh dijalan nya, supaya kamu dapat kejayaan.
36. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, kalau mereka mempunyai sekelian apa yang ada dibumi dan sebanyak itu (lagi) bersertanya, untuk mereka menebus diri-diri dengannya, daripada azab hari kiamat, nescaya tidak akan diterima dia dari mereka, dan adalah bagi mereka azab yang pedih.
37. Mereka hendak keluar dari (seksaan) mereka, tetapi tidaklah mereka itu orang-orang yang bisa keluar daripada nya, dan adalah bagi mereka itu azab yang tetap.
38. Laki-laki yang mencuri dan peremuan yang mencuri itu, hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan,  (dan) sebagai contoh  yang menakutkan dari Allah, dan adalah Allah itu maha keras, bijaksana.
39. Tetapi barang siapa bertaubat sesudah kezaliman nya dan ia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah akan memberi ampun kepada nya, kerana sesungguhnya Allah itu pengampun, penyayang.
40. Tidak kah engkau ketahui, bahawa bagi Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, ia menyeksa supaya yang ia kehendaki dan ia memberi ampun kepada siapa yang ia kehendaki, kerana Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

41. Hai Rasul ! janganlah mendukacitakan mu orang-orang yang berlumba-lumba didalam kekufuran dari antara mereka yang berkata dengan mulut-mulut mereka; “kami telah beriman”,  pada hal hati-hati mereka tidak beriman, dan dari antara orang-orang yahudi. (Mereka) suka dengar untuk berdusta, (mereka) suka dengar untuk satu golongan (dari pendita-pendita) yang tidak datang kepada mu, mereka (ini) merubah kalimah-kalimah (Allah) daripada tempat-tempat nya.  Mereka (ini) berkata (kepada kaum mereka); “ jika didatangkan kepada mu (hukum seperti ) ini, maka terima lah dia, dan jika tidak didatangkan nya kepada mu (seperti ini), maka hendaklah kamu jaga-jaga diri”, dan barang siapa Allah kehendaki kesesatan, maka tidaklah engkau berkuasa (menolak) suatu (yang datang) daripada Allah untuk nya. Mereka itu, ialah orang-orang yang Allah tidak hendak membersihkan hati-hati mereka. Adalah bagi mereka kehinaan didunia,  dan adalah bagi mereka di akhirat, azab yang besar.
42. (Mereka) suka mendengar buat (menyibarkan) dusta.  (mereka) suka makan barang yang haram. Lantaran itu,  kalau mereka datang kepada mu, hukumkan lah antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, kerana jika engkau berpaling dari mereka, tidaklah bisa mereka sampaikan bahaya apa pun kepada mu, dan kalau engkau menghukun, hukumlah antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.
43. Bagaimanakah mereka akan jadikan mu hukum (dengan ikhlas), pada hal disisi mereka ada  Taurat yang didalam nya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu ? dan bukan lah mereka itu daripada orang-orang yang beriman.
44. Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang pada nya ada pertunjuk dan penerangan yang dengan nya Nabi-Nabi yang menyerah diri (kepada Allah), pendita-pendita dan oang-orang alim (mereka), menjadikan hukum atas orang-orang  yahudi dengan apa yang mereka telah diamanatkan dari kitab Allah, pada hal mereka itu jadi saksi atas (kitab) itu. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada ku  dan jangan lah kamu jual ayat-ayat ku dengan harga yang sedikit, kerana barang siapa tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka (adalah) mereka itu orang-orang yang kafir.
45. Dan kami telah wajibkan atas mereka dalam (Taurat) itu, bahawa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka  itu (ada) balasan nya. Tetapi barang siapa dermakan (hak membalas)nya. Maka (adalah yang demikian) itu jadi penebus dosa baginya, dan barang siapa tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka (adalah) mereka itu orang-orang yang zalim.
46. Dan kami telah iringkan Isa anak Mariam, sesudah mereka, sebagai mengenapi (khabar) yang ada lebih dahulu daripadanya dalam Taurat, dan kami telah beri kepada nya Injil yang pada nya ada petunjuk dan penolong, dan sebagai mencukupi apa yang ada lebih dahulu daripada  nya dalam Taurat, dan (sebagai) pertunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang berbakti.
47. Dan hendaklah ahli injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah pada nya, kerana barang siapa tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka (adalah) mereka itu orang-orang yang pasik.
48. Dan telah kami turunkan kepada mu kitab (Quran) dengan (membawa) kebenaran, sebagai mengenapi khabaran yang ada lebih dahulu daripada nya, iaitu kitab (Taurat), dan sebagai penyaksi atas nya. Lantaran itu, hukumkan lah antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan, dan janganlah engkau turut hawa nafsu mereka (yang bisa memalingkan mu)  daripada kebenaran yang datang kepada mu, bagi tiap-tiap (umat)daripada kamu, kami telah adakan peraturan dan jalan, pada hal kalau Allah mahu, nescaya ia jadikan kamu hanya satu umat, tetapi ia mahu memberi pengujian kepada kamu tentang apa yang ia telah kurniakan kepada kamu. Oleh kerana itu, berlumba-lumbalah (menuntut) kebaikan-kebaikan.  Kepada Allah lah tempat kamu  sekelian kembali, maka ia akan khabarkan kepada  kamu apa yang kamu berselisihan padanya.
49. Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan, dan janganlah  engkau menurut hawa nafsu mereka, dan berjaga diri lah daripada mereka, khuatir kalau-kalau mereka gelincirkan mu daripada sebahagian (perintah) yang Allah turunkan kepada mu, maka sekiranya mereka berpaling (daripada kebenaran) ketehuilah, bahawa Allah tidak mahu melainkan akan menyeksa mereka dengan sebab sebahagian daripada dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia (adalah) orang-orang yang pasik.
50. Apakah mereka mahu hukuman jahiliah, pada hal bukankah tidak ada siapa-siapa yang hukuman nya lebih baik daripada Allah, bagi orang yang berkeyakinan ?

51. Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu jadikan Yahudi-Yahudi dan Nesarani itu sebagai ketua-ketua, sebahagian daripada mereka (pantas) jadi ketua bagi sekelian nya, kerana barang siapa dari antara kamu menjadi kan mereka sebagai ketua-ketua, maka sesungguhnya ia (jadi) sebahagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pertunjukkan kepada kaum yang zalim.
52. Maka engkau akan melihat orang-orang yang didalam hati-hati nya ada penyakit itu, pergi dengan lekas-lekas kepada mereka, (sambil) berkata; “kami takut, bahawa kami akan mendapat kecelakaan”, tetapi mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan dan pertolongan dari sisi nya, supaya mereka jadi orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka telah sembunyikan dalam diri-diri mereka.
53. Dan berkata orang-orang yang beriman; “apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan  nama Allah, dengan bersungguh-sungguh dalam sumpahan mereka,  bahawa mereka (akan bekerja) bersama kamu”, telah gugurlah  amal-amal mereka, lalu jadilah  mereka orang-orang yang rugi.
54. Hai orang-orang yang beriman ! barang siapa dari antara kamu murtad dari agama nya, maka Allah akan mengadakan satu kaum yang ia sukai mereka dan mereka pun  suka kepadanya, yang  merendah diri kepada mukmin, yang sombong terhadap kafirin, mereka bersungguh-sungguh dijalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan manusia yang mencela.  Yang demikian, ialah nikmat Allah yang ia berikan kepada siapa yang ia kehendaki, kerana Allah itu luas (pemberian nya), sangat mengetahui.
55. Tidak ada ketua bagi kamu melainkan Allah dan rasul nya dan mukminin yang mendirikan sembahayang dan mengeluarkan zakat, pada hal mereka tunduk.
56. Dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasul nya dan orang-orang yang beriman sebagai ketua-ketua, maka sesungguhnya golongan Allah lah yang menang.
57. Hai orang-orang yang beriman ! jangan lah kamu ambil mereka yang jadikan agama kamu sebagai ejekan dan permainan, daripada ahli kitab yang sebelum kamu, dan orang-orang kafir itu sebagai ketua-ketua, dan takutlah kepada Allah, jika (betul) kamu orang-orang yang beiman.
58. Dan apabila kamu seru (mereka) kepada sembahayang mereka jadikan dia sebagai ejekan dan permainan. Yang demikian itu, kerana mereka kaum yang tidak mempunyai akal. 
59. Katakan lah; “Hai ahli kitab ! bukankah tidak kamu benci kepada kami, melainkan lantaran kami beriman kepada Allah dan kepada barang yang diturunkan kepada kami dan kepada barang yang diturunkan dahulu, kerana sesungguh nya kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang pasik?”.
60. Katakan lah; “mahukah aku unjukkan kepada kamu (manusia) yang lebih jelek balasan nya disisi Allah daripada yang demikian itu ? ialah orang-orang yang Allah laknat dan murka atasnya, dan ia jadikan sebahagian dari mereka (sebagai) monyet-monyet dan babi-babi, dan (ialah) orang  yang menyembah berhala.  Mereka ini, orang-orang yang jahat tempatnya dan yang lebih sesat dari jalan yang lurus”.

61.  Dan apabila mereka datang kepada kamu, mereka berkata; “kami telah beriman”, pada hal sesunggunya mereka telah masuk dengan kekufuran dan mereka sesungguhnya telah keluar dengan (kekufuran) itu (juga), kerana Allah amat mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan.
62. Dan engkau akan lihat kebanyakan dari mereka berlumba-lumbaan pada (mengerjakan) dosa dan  permusuhan dan memakan barang yang haram. Sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan. 
63. Tidaklah mahu pendita-pendita dan orang-orang alim mereka melarang mereka daripada mengucapkan perkara dosa dan daripada memakan barang yang haram ? sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan.
64. Dan orang-orang yahudi itu berkata; “tangan Allah terbelengu”, pada hal tangan-tangan mereka yang terbelengu – dan dilaknat mereka dengan (sebab) apa yang mereka telah  katakan – bahkan kedua tangan Allah terbuka. Ia membelanjakan sebagaimana ia suka, dan apa yang telah diturunkan kepada mu dari Tuhan mu itu, sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka bertambah melewati batas dan (bertambah) kekufuran, dan kamu telah adakan antara mereka permusuhan dan kebencian, sampai hari kiamat, tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan nya, dan mereka berusaha pada  mengadakan kerosakan dimuka bumi, pada hal Allah tidak suka kepada orang-orang yang merosak.
65. Dan jika ahli kitab itu beriman dan berbakti, tentu kami akan hapuskan dari mereka, kejahatan-kejahatan mereka dan tentu kami akan masuk kan mereka disyurga-syurga kesenangan.
66. Dan kalau mereka memiliharakan Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, nescaya, mereka akan makan (rezeki) dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Sebahagian dari mereka adalah umat yang adil, tetapi kebanyakan dari mereka, jelek apa yang mereka amalkan.
67. Hai Rasul ! sampaikan lah  apa-apa yang diturunkan kepada mu dari Tuhan mu, kerana kalau engkau sampaikan perintah nya, dan Allah akan melindungi mu dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi pertunjuk kan kepada kaum yang (sengaja) kufur.
68. Katakan lah; “Hai ahli kitab ! tidaklah kamu berada  atas sesuatu (kebenaran), sehingga kamu pilihara Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu”,  tetapi apa-apa yang diturunkan kepada mu (hai Muhamad !) dari Tuhan mu itu, sesungguhnya akan menyebabkan kebanyakan dari mereka melewati batas dan (menyebabkan) kekufuran.  Oleh kerana itu janganlah  engkau berduka cita  atas (keadaan) kaum yang kafir itu.
69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, dan penyembah-penyembah bintang, dan Nesarani  -- barang siapa dari antara mereka, percaya kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, maka tidaklah ada ketakutan atas mereka dan tidak lah mereka akan berdukacita.
70. Sesungguhnya kami telah ambil perjanjian bani Ismail dan kami telah utuskan kepada mereka beberapa Rasul. Tiap-tiap datang seorang Rasul kepada mereka dengan (membawa) apa yang  tidak disukai oleh nafsu-nafsu mereka, mereka dustakan sebahagian, dan mereka bunuh sebahagian.

71. Dan mereka sangka, bahawa tidak akan ada percubaan, lantas mereka jadi buta dan tuli, kemudian Allah beri taubat kepada mereka kemudian kebanyakan dari mereka jadi buta dan tuli. Pada hal Allah melihat apa yang mereka kerjakan.
72. Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata, bahawa Allah itu ialah Al’Masih anak Mariam, pada  hal Al’Masih telah berkata; “hai bani Israel ! sembahlah Allah, Tuhan ku dan Tuhan kamu, kerana barang siapa menyekutu Allah, maka sesungguhnya Allah haramkan atas nya syurga, dan tempat kembali nya, ialah neraka, dan tidak lah ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim”.
73. Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata, bahawa Allah itu yang ketiga daripada tiga, pada hal tidak ada Tuhan, malainkan Tuhan yang tunggal, dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, nescaya akan mengenai orang-orang kafir dari mereka itu azab yang pedih.
74. Dari itu, tidak kah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada nya, kerana Allah itu pengampun, penyayang ?
75. Tidaklah Massih anak Mariam, melainkan seorang Rasul (sebagai) Rasul-Rasul yang telah terdahulu daripadanya, dan ibu nya seorang perempuan yang sangat taat, adalah dua-dua nya memakan makanan. Lihatlah bagaimana kami terangkan kepada mereka tanda-tanda, kemudian lihatlah, bagaimana mereka dipalingkan.
76. Katakan lah; “adakah (patut)  kamu sembah selain daripada Allah, suatu yang tidak berkuasa mudaratkan dan tidak (bisa) manfaatkan kamu, sedangkan Allah itu, ialah yang mendengar, yang mengetahui ?
77. Katakan lah; “hai ahli kitab ! janganlah kamu melebih-lebihi didalam agama kamu dengan tidak benar, dan jangan lah kamu turut hawa nafsu-nafsu satu kaum yang dahulunya telah sesat dan menyesatkan kebanyakan (manusia), dan sesat dari jalan yang lurus”.
78. Telah dilaknat orang-orang kafir daripada bani Israel atas lidah (nabi) Daud dan (nabi) Isa anak Mariam.  Yang demikian, kerana mereka itu derhaka dan melewati batas.
79. Adakah mereka tidak berlarang-larangan daripada munkar yang mereka kerjakan, sesungguhnya amat jelek apa yang mereka telah kerjakan.

80. Engkau akan lihat kebanyakan dari mereka menjadikan orang-orang kafir  sebagai ketua ! sesungguhnya amat  jelek lah apa yang telah disediakan bagi mereka oleh diri-diri mereka iaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan didalam azab lah mereka akan kekal.

81. Dan kalau mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi(nya) dan kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak jadikan orang-orang (yang kafir) itu sebagai ketua, tetapi kebanyakan daripada mereka itu orang-orang yang pasik.

82. Engkau akan dapati manusia (yang paling keras) permusuhan nya kepada orang-orang beriman  (ialah)  yahudi dan mereka yang menyekutukan Allah, dan engkau akan dapati sedikit-sedikit mereka (dalam) percintaan  kepada orang-orang yang beriman, (ialah) mereka yang berkata; “sesungguhnya kami nesrani”, yang demikian itu, lantaran diantara mereka ada pendita-pendita dan rahib, dan lantaran mereka tidak sombong. 

[Previous Juzuk][Next Juzuk] [Previous Summary][Next Summary]. 

Saturday, 14 September 2013

Networker AUTA

Your Blogger,
[]

Your Blogger,
[]